Einstein - 800*600

Per tutti i “nostalgici”! :smiley: